T.C.
ONDOKUZ MAYIS �N�VERS�TES�
E��T�M-��RET�M VE SINAV Y�NETMEL���

 

B�R�NC� B�L�M
Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar
Ama
MADDE 1 (1) Bu Y�netmeli�in amac�; Ondokuz May�s �niversitesinde e�itim-��retim ve s�navlara ili�kin esaslar� d�zenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Y�netmelik, Ondokuz May�s �niversitesine ba�l� y�ksek��retim programlar�nda �nlisans, lisans, veteriner hekimli�i, di� hekimli�i ve t�p doktorlu�u d�zeyinde y�r�t�len e�itim-��retime ili�kin h�k�mleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Y�netmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 14 �nc�, 44 �nc� ve 46 nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.
Tanmlar
MADDE 4 (1) Bu Y�netmelikte ge�en;
a) Birim: Ondokuz May�s �niversitesinin ilgili fak�lte dekanl���/y�ksekokul/konservatuvar/meslek y�ksekokulu m�d�rl���n�,
b) Birim kurulu: �lgili fak�lte/y�ksekokul/konservatuar/meslek y�ksekokulu kurulunu,
c) Birim y�netim kurulu: �lgili fak�lte/y�ksekokul/konservatuar/meslek y�ksekokulu y�netim kurulunu,
�) D�nem: E�itim-��retim y�l�n�n her bir yar�y�l�n�,
d) Kanun: 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununu,
e) ��renci ��leri Daire Ba�kanl���: Ondokuz May�s �niversitesi ��renci ��leri Daire Ba�kanl���n�,
f) Rekt�r: Ondokuz May�s �niversitesi Rekt�r�n�,
g) Senato: Ondokuz May�s �niversitesi Senatosunu,
�) �niversite: Ondokuz May�s �niversitesini,
h) �niversite Y�netim Kurulu: Ondokuz May�s �niversitesi Y�netim Kurulunu,
ifade eder.
KNC BLM
Eitim-��retim Esaslar
Eitim-��retimde uygulama

MADDE 5 (1) �niversite birimlerinde �rg�n-uzaktan e�itim-��retim uygulan�r. E�itim ve ��retim yar�y�l ve/veya y�l esas�na g�re d�zenlenir. �lgili kurullarca baz� derslerin y�ll�k okutulmas�na karar verilebilir. Gerekti�inde, akademik birimlerin �nerileri dikkate al�narak, Y�ksek��retim Kurulunun karar� ile yayg�n ve a��k ��retim yap�labilir.
Akademik takvim
MADDE 6 (1) Her e�itim-��retim y�l�n�n akademik takvimi, y�ksek��retim programlar�n�n �zellikleri de dikkate al�narak, bir �nceki ��retim y�l�n�n en ge� Haziran ay� i�inde Senato taraf�ndan kararla�t�r�l�r. Birim kurullar�n�n karar� ve Senatonun onay� ile gerekti�inde yaz d�neminde dersler a��labilir.
Eitim-��retim sresi ve tek ders
MADDE 7 (1) Normal e�itim-��retim s�releri; T�p Fak�ltesinde alt� y�l, Di� Hekimli�i ve Veteriner Fak�ltesi ile E�itim Fak�ltesinin orta��retim alan ��retmenli�i b�l�mlerinde be� y�l, di�er fak�lte ve y�ksekokullarda d�rt y�l ve meslek y�ksekokullar�nda iki y�ld�r.
(2) Azami e�itim-��retim s�releri; iki y�ll�k �nlisans ��renimi i�in d�rt y�l, d�rt y�ll�k fak�lte ve y�ksekokullar i�in yedi y�l, be� y�ll�k fak�lteler i�in sekiz y�l ve alt� y�ll�k fak�lteler i�in dokuz y�ld�r. Bu s�relerin hesaplanmas�nda; ��rencilerin haz�rl�k s�n�f�nda ge�irdikleri s�reler ile birim y�netim kurullar�nca kabul edilen mazeretleri nedeniyle ge�en s�reler dikkate al�nmaz. �niversiteden uzakla�t�rma cezas� alan ��rencilerin, bu s�releri ��renim s�resinden say�l�r. Bu s�reler i�in katk� pay�/��renim �creti �denir.
(3) Azami e�itim-��retim s�releri i�erisinde mezun olamayan ��renciler, 2547 say�l� Kanunun 46 nc� maddesinde belirtilen ko�ullara g�re ilgili d�neme ait ��renci katk� pay� veya ��renim �cretlerini �demek ko�ulu ile kay�t yapt�rabilir. Bu durumda, ders ve s�navlara kat�lma ile tez haz�rlama hari�, ��rencilere tan�nan di�er haklardan yararland�r�lmadan ��rencilik stat�leri devam eder.
(4) Mezuniyet i�in �ng�r�len derslerin biri d���nda t�m�nden ba�ar�l� olup, tek dersi kalan ��renciler s�nava girebilme ko�ulunu yerine getirdikleri bu ders i�in s�nav sonu�lar�n�n internetten girilmesi i�in verilen son g�n� izleyen ilk iki i� g�n� i�erisinde yaz�l� ba�vurular� halinde, ilgili birim y�netim kurulu karar�yla, be� i� g�n� i�erisinde tek ders mezuniyet s�nav�na al�n�rlar. Bu s�navda 100 �zerinden 60 ve �zeri puan alanlar d�nem i�i de�erlendirme puan�na bak�lmadan ba�ar�l� say�l�r. Tek ders mezuniyet s�nav� b�t�nleme s�navlar�ndan sonra a��l�r. B�t�nleme s�navlar�ndan sonraki tek ders mezuniyet s�nav�ndan ba�ar�l� olamayanlar ise, Kanunda belirtilen s�reler i�erisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan ��renciler, stajlar�n� yapmam�� olsalar dahi tek ders mezuniyet s�nav� hakk�ndan yararlan�rlar.
(5) Lisans ��renimini tamamlayamayanlar�n �nlisans diplomas� almalar� veya meslek y�ksekokullar�na intibak ettirilmeleri; Y�ksek��retim Kurulunca ��kar�lan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Lisans ��renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlar�n �n Lisans Diplomas� Almalar� veya Meslek Y�ksekokullar�na �ntibaklar� Hakk�nda Y�netmelik h�k�mlerine g�re yap�l�r.
���NC BLM
Kesin Kayt, Ders Kayd, Kayt Yenileme, Yatay ve Dikey Geiler,
��renci Katk Pay ve ��renim creti
Kesin kayt
MADDE 8 (1) �niversiteye ba�l� y�ksek��retim programlar�na; �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezince (�SYM) yerle�tirilen ��renciler ile �zel s�navlarla kabul edilen ��rencilerin kesin kay�tlar� Y�ksek��retim Kurulunca belirlenen ilkeler �er�evesinde yap�l�r. Kay�t i�in istenen belgelerin asl� veya �niversite taraf�ndan onayl� �rne�i kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kayd�na ili�kin olarak ise aday�n yaz�l� beyan�na dayan�larak i�lem yap�l�r. Uzaktan e�itim ��rencileri hari�, ��renci kesin kayd�n� kendisi yapt�rmak zorundad�r. �niversiteye girmeye hak kazanan ��rencilerin kay�t-kabulleri Rekt�rl�k�e belirlenen esaslara g�re ilgili birim taraf�ndan y�r�t�l�r.

(2) Hakl� ve ge�erli bir mazereti olmadan zaman�nda ba�vurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan ��renci kay�t hakk�n� kaybeder. Kaydolan ��renciye, e�itim-��retim s�resince ge�erli olmak �zere �niversitenin ��renci kimlik kart� verilir. ��rencili�in sona ermesi ile kimlik kart� ��rencinin ba�l� oldu�u birime iade edilir.
(3) Yaz�l� iste�i �zerine kayd�n� alan ��renci, �SYM taraf�ndan yeniden yerle�tirilmedi�i s�rece �niversiteye tekrar kaydolamaz.
Ders kayd ve kayt yenileme
MADDE 9 (1) ��renciler, her yar�y�l veya ders y�l� ba��nda akademik takvimde belirlenen s�re i�erisinde o yar�y�lda veya y�lda alacaklar� derslere kaydolmak/kayd�n� yenilemek zorundad�r.
(2) Akademik takvimde belirlenen s�re i�inde ders kayd�n� yapt�rmayan ya da kayd�n� yeniletmeyen ��renci, o yar�y�la/y�la devam etme hakk�n� kaybeder. Kaybedilen yar�y�l/y�l ��renim s�resinden say�l�r. S�resi i�inde ders kayd�n� yapt�ramayan/kayd�n� yeniletemeyen ��rencilerin kay�tlar�, devams�zl�k s�n�r�n� a�mamak ve mazeretlerinin hakl� ve ge�erli oldu�u ilgili birimin y�netim kurulunca kabul edilmek ko�uluyla yenilenebilir.
(3) ��rencilerin devam ve ba�ar� durumlar�n� izlemek ve ders kay�t/kay�t yenileme i�lemlerinde rehberlik etmek �zere, ilgili birim y�neticisi taraf�ndan her s�n�fa yeterli say�da dan��man ya da koordinat�r g�revlendirilir. B�l�m/anabilim dal� d�zeyinde diploma verilen birimlerde b�l�m/anabilim dal� ba�kan�n�n �nerisi dikkate al�n�r. Dan��manlar�n/koordinat�rlerin g�revlerine ili�kin esaslar, Senato taraf�ndan belirlenir.
(4) Y�ksek��retim Kurulunca ��kar�lan, 18/2/2009 tarihli ve 27145 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan, Y�ksek��retim Kurumlar� Aras�nda ��renci ve ��retim �yesi De�i�im Program�na �li�kin Y�netmelik h�k�mleri uyar�nca y�ksek��retim kurumlar� aras�nda yap�lacak kar��l�kl� protokol gere�ince yatay ve dikey ge�i�ten farkl� olarak ��rencilere en az bir, en �ok iki yar�y�l ba�ka bir �niversitede ge�ici ��renim hakk� verilir.
Yatay geiler, ift anadal, yan dal
MADDE 10 (1) Di�er y�ksek��retim kurumlar�ndan �niversiteye ge�i�ler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Y�ksek��retim Kurumlar�nda �nlisans ve Lisans D�zeyindeki Programlar Aras�nda Ge�i�, �ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras� Kredi Transferi Yap�lmas� Esaslar�na �li�kin Y�netmelik, Y�ksek��retim Kurulu ile Senato kararlar�na g�re y�r�t�l�r. Bu ��rencilerin e�itim programlar�na intibaklar�, ilgili birim y�netim kurullar�nca yap�l�r.
Dikey geiler
MADDE 11 (1) �nlisans mezunlar�n�n lisans programlar�na kabulleri ve intibak programlar�, 19/2/2002 tarihli ve 24676 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan, Meslek Y�ksekokullar� ve A��k��retim �n Lisans Programlar� Mezunlar�n�n Lisans ��renimine Devamlar� Hakk�nda Y�netmelik h�k�mlerine uygun olarak, ilgili birimlerin y�netim kurullar�nca yap�l�r.
��renci katk pay-��renim creti
MADDE 12 (1) �niversiteye ba�l� birimlerde ��rencilerden al�nacak katk� pay�/��renim �creti ilgili mevzuat h�k�mleriyle belirlenen esaslara g�re al�n�r. Katk� pay�/��renim �cretini yat�rmayan ��rencinin ders kayd� yap�lmaz/yenilenmez. Her ne sebeple olursa olsun al�nan katk� pay�/��renim �creti iade edilmez.
(2) Bu maddenin ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci f�kralar�nda belirtilen durumlarda her bir ders i�in kredi ba��na �denecek katk� pay� veya ��renim �creti tutarlar�, her bir dersin kredisinin ilgili d�nemde al�nmas� gereken toplam ders kredisine oranlanmas� sonucu bulunacak katsay�n�n ilgili d�nem i�in belirlenen ��renci katk� pay� veya ��renim �creti ile �arp�larak, �niversite Y�netim Kurulunca d�nem ba�lar�nda hesaplan�r.
(3) Azami e�itim-��retim s�releri i�erisinde bir derse ���nc� defa kay�t yapt�r�lmas� halinde, ilgili d�nem i�in �ng�r�len katk� pay� ya da ��renim �cretinin yan� s�ra bu maddenin ikinci f�kras�na g�re hesaplanan kredi ba��na �denecek katk� pay� veya ��renim �creti; dersin al�naca�� d�nem i�in belirlenen kredi ba��na katk� pay� veya ��renim �cretinin % 50, d�rd�nc� defa kay�t yapt�r�lmas� halinde % 100, be�inci veya daha fazla defa kay�t yapt�r�lmas� halinde ise % 300 fazlas� ile hesaplan�r.

(4) Azami e�itim-��retim s�releri i�erisinde ��renimin tamamlanamamas� halinde, her bir ilave ders i�in kredi ba��na �denecek ��renci katk� pay� veya ��renim �creti; dersin al�naca�� d�nem i�in bu maddenin ikinci f�kras�na g�re belirlenecek olan kredi ba��na katk� pay� veya ��renim �cretinin % 100��, ikinci defa kay�t yapt�r�lmas� halinde % 200��, ���nc� defa kay�t yapt�r�lmas� halinde % 300��, d�rd�nc� ve daha fazla defa kay�t yapt�r�lmas� halinde ise % 400�� olarak hesaplan�r.
(5) Azami e�itim-��retim s�releri i�erisinde yandal veya �ift anadal ��reniminin tamamlanamamas� nedeniyle ilave ders al�nmas� halinde, her bir ders i�in kredi ba��na �denecek ��renci katk� pay� veya ��renim �creti; dersin al�naca�� d�nem i�in ikinci f�kras�na g�re hesaplanan kredi ba��na katk� pay� veya ��renim �cretinin y�zde y�z�, ikinci defa kay�t yapt�r�lmas� halinde y�zde ikiy�z�, �� ve daha fazla defa kay�t yapt�r�lmas� halinde ise y�zde ��y�z� olarak hesaplan�r.
(6) ��renci katk� pay� ve ��renim �cretleri, ilgili d�nem ba�lar�nda �denir. S�resi i�inde katk� pay� veya ��renim �cretini �demeyenler ve mazeretleri ilgili y�netim kurulunca kabul edilmeyenler, o d�nem i�in kay�t yapt�ramaz ve ��rencilik haklar�ndan yararlanamaz.
(7) Haz�rl�k s�n�f� hari�, bulunduklar� b�l�mde her bir d�nem i�in belirlenen asgari derslerden ba�ar�l� olan ve bu dersleri alan ��rencilerin ba�ar� ortalamas�na g�re d�nem sonu itibariyle yap�lacak s�ralamada ilk y�zde ona giren ikinci ��retim ��rencileri, bir sonraki d�nemde birinci ��retim ��rencilerinin �deyecekleri ��renci katk� pay� kadar ��renim �creti �der.
(8) Haz�rl�k s�n�f� hari�, bulunduklar� b�l�mde her bir d�nem i�in belirlenen asgari derslerden ba�ar�l� olan ve bu dersleri alan ��rencilerin ba�ar� ortalamas�na g�re d�nem sonu itibariyle yap�lacak s�ralamada ilk y�zde ona giren birinci ��retim ��rencileri, bir sonraki d�nemde �deyecekleri ��renci katk� pay�n�n yar�s�n� �der.
DRDNC BLM
��retim Programlar ve Derslere Devam Hakknn Kazanlmas
��retim programlar
MADDE 13 (1) E�itim-��retim programlar� ilgili b�l�m/ana bilim/ana sanat dal� kurulunun �nerisi �zerine, ilgili birim kurullar�nca karara ba�lanarak, Senatoya sunulur. Se�meli dersler b�l�m/anabilim dal�n�n �nerisi ve birim ilgili kurullar�n�n onay�yla a��l�r ve/veya kald�r�l�r. ��retim program�nda derslerin kodu, ad�, haftal�k teorik, pratik saatleri ile kredileri/AKTS kredileri g�sterilir. Se�meli derslerin a��labilmesi i�in gereken asgari ��renci say�s�n�n en az onbe�inin ilgili b�l�mden olmas� gerekir. Derslerin �zelli�ine g�re daha az ��renci ile dersin a��labilmesi i�in Senato karar� gerekir. �lgili birim y�netim kurullar� �st s�n�r koyabilir.
(2) Ba�ar�s�z olunan se�meli dersin yeniden a��lmamas� veya ��rencinin iste�i halinde ilgili y�netim kurulu karar� ile ba�ka bir se�meli ders al�nabilir.
(3) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde okutulmas� �ng�r�len dersler d���nda lisans d�zeyindeki e�itim-��retim programlar�n�n en az y�zyirmi, en fazla y�zelli, be� y�ll�k fak�ltelerde en fazla ikiy�z, Hukuk Fak�ltesi en fazla y�zdoksan, �nlisans d�zeyindeki meslek y�ksekokullar�n�n en az altm��, en fazla seksen kredilik ders i�ermesi zorunludur. Bir programda al�nmas� gereken toplam zorunlu kredi miktar�n�n en az %20�si se�meli derslerden olu�ur se�meli derslerin de en fazla %25�i alan d���ndan se�ilebilir. Asgari kredi miktarlar� Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan belirlenmi� programlar hari�, her ��renci ��renimi boyunca en az bir dersi, alan d���ndan se�mek zorundad�r.
(4) ��retim program� teorik dersler ve/veya seminer, at�lye, laboratuvar, klinik �al��ma, arazi uygulamas� ve benzeri uygulamalardan olu�ur. Hangi dersler i�in uygulama yap�laca�� veya hangi derslerin yaln�zca uygulama bi�iminde olaca�� ilgili kurullarca kararla�t�r�l�r. Staj zorunlulu�u olan programlarda stajlar, birim kurullar�nca belirlenecek staj program� ve esaslar�na g�re yap�l�r. Stajlar; �niversitenin ilgili birimleri, di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile bunlara e�de�erli�i ilgili y�netim kurullar�nca kabul edilen yurt i�i ve yurt d��� kurulu�larda da yap�labilir.
Derslere devam hakk

MADDE 14 � (1) Ders kayd�n� yapt�ran ��renciler kay�tl� olduklar� derslere devam hakk�n� kazan�rlar. ��rencilerin her bir yar�y�l alabilece�i derslerin toplam kredi miktar�, devam �art�n� yerine getirerek ba�ar�s�z olunan dersler hari�, yirmi

alt� krediyi ge�emez. Ancak mezuniyet a�amas�na gelmi� ��rencilerin ilave d�rt krediye kadar ders almas�na izin verilebilir. �nceki yar�y�llardan ders almak durumunda kalan ��renciler, �ncelikle almad�klar� dersler ile ba�ar�s�z olduklar� dersleri al�rlar. 2547 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde belirtilen dersler bu kredi s�n�rlamas�n�n d���ndad�r.
(2) Kay�t oldu�u y�ksek��retim program�nda �nceki yar�y�llarda almas� gereken derslerin t�m�nden ba�ar�l� olan ��renciler, son yar�y�ldaki derslerinin a��rl�kl� ba�ar� ortalamas� 80 ve �zerinde ise, dan��man�n�n �nerisi ve b�l�m/program ba�kan�n�n onay� ile bir �st s�n�ftan ders alabilir. �st s�n�ftan ders alma ���nc� yar�y�ldan itibaren ba�lar.
(3) �nko�ullu ders; ��retim plan�ndaki bir dersin al�nabilmesi i�in, alt yar�y�llarda belirli ders veya derslerin ba�ar�lmas� ko�ulu aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa �n ko�ullar� ��retim programlar�nda belirtilir. �nko�ullu dersler ve ko�ullar�, bu dersi veren b�l�mce gerek�eleri belirtilerek ilgili birim kuruluna �nerilir ve bu kurullar ile Senatonun onay�ndan sonra kesinle�ir. S�n�f ge�me sisteminin uyguland��� fak�ltelerden, Di� Hekimli�i Fak�ltesinde bir �st s�n�fa devam edebilmek i�in �nceki y�ldaki �n ko�ullu derslerin tamam�ndan, T�p Fak�ltesinde ise derslerin tamam�ndan ba�ar�l� olmak gerekir. Di� Hekimli�i Fak�ltesinde �n ko�ullu dersler; ayn� adla birbirinin devam� niteli�inde olan teorik dersler ile kendi ba��na uygulama niteli�inde olan veya derse ba�l� uygulamas� olan dersler �n ko�ullu derslerdir.
(4) Di� Hekimli�i Fak�ltesinde, �nko�ullu dersler d���ndaki teorik derslerden s�nava girme ko�ulunu yerine getirdi�i halde s�navlarda ba�ar�s�z olanlar, bu Fak�ltenin Y�netim Kurulu karar�yla dersin devam�ndan muaf tutulabilirler ve bir �st s�n�fa devam ettirilebilirler.
(5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendindeki derslerle, ilgili fak�lte kurullar�nca belirlenen �n ko�ul olmayan derslere ders ge�me esas� uygulan�r.
Derslere devam esaslar
MADDE 15 (1) Derslere devam durumu, dersin ��retim eleman�nca yap�lan yoklamalarla tespit edilir. ��rencilerin; bir dersin yar�y�l/y�l sonu veya staj sonu s�nav�na girebilmeleri i�in teorik derslerin en az % 70�ine, ders uygulamalar�, staj, at�lye ve laboratuvarlar�n % 80�ine devamlar� zorunludur. Derslerin �zelli�i ve ilgili birimin iste�i halinde ilgili birimin y�netim kurulu karar�yla laboratuvar ve uygulamalar�n devam y�zdeleri art�r�labilir. Devams�zl�klar�n hesaplanmas�nda ders, staj veya uygulamalar�n o yar�y�ldaki/y�ldaki toplam saati esas al�n�r. Sportif, k�lt�rel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda �niversite taraf�ndan g�revlendirilen ��renciler, g�revli olduklar� s�rece izinli say�l�r. Ancak, bir ��rencinin izinli say�ld��� s�re de dahil, toplam devams�zl�k s�resi bir dersin o yar�y�ldaki/y�ldaki toplam saatinin % 50�sini a�amaz. Bunun d���ndaki t�m mazeretler ve raporlu olunan s�re, devams�zl�ktan say�l�r.
(2) Devam ko�ulu yerine getirilmemi� tekrar derslerine devam etmek esast�r. Devam ko�ulu olmayan derslerde de d�nem i�i s�navlar�na girmek zorunludur. Derse devam zorunlulu�unu yerine getirmeyen ��rencilerin listesi, sorumlu ��retim eleman� taraf�ndan, derslerin bitiminden sonraki iki i�g�n� i�inde, ��rencilere duyurulmak �zere ilgili b�l�me/birime teslim edilir.
BE��NC BLM
lme ve Deerlendirme
Dnem ii deerlendirme
MADDE 16 (1) Dersin de�erlendirmesi, dersin �zelli�ine g�re sorumlu ��retim eleman�n�n belirleyece�i en az biri s�nav olmak �zere, uygulama, laboratuar, proje, �dev, arazi �al��mas�, ��renci �r�n dosyas� (portfolyo) gibi y�ntemlerden biri/birka�� kullan�larak yap�labilir. S�navlar o yar�y�l�n ilk ve son �� haftas� d���nda kalan s�re i�inde tamamlan�r.
(2) S�navlar�n tarih ve yerleri yar�y�l ba�lama tarihinden itibaren en ge� otuz g�n i�inde veya akademik takvimde belirlenen s�nav s�resinden en ge� bir hafta �ncesinde ders sorumlusu ��retim eleman�n�n �nerisi �zerine; ilgili b�l�m/birim taraf�ndan tespit ve ilan edilir.

(3) S�nav, �dev, uygulama, laboratuar, proje, arazi �al��mas�, ��renci �r�n dosyas� (portfolyo) gibi y�ntemlerin d�nem i�i de�erlendirmede hangi oranlarda etki edece�i ilgili ��retim eleman�n�n/elemanlar�n�n �nerisi ve b�l�m akademik

kurulunun, s�n�f ge�me sistemi uygulanan fak�ltelerde ve anabilim dal� d�zeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dal� kurulunun onay� ile belirlenir ve d�nem ba�lamadan bir hafta �nce ��renciye duyurulur. Dersin �zelli�ine g�re, b�l�m akademik kurulunun, s�n�f ge�me sistemi uygulanan fak�ltelerde ve anabilim dal� d�zeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dal� kurulunun ve ilgili birim kurullar�n�n onay� ile s�nav yap�lmamas�na karar verilebilir.
Yaryl/yl sonu-btnleme snavlar
MADDE 17 (1) Bir dersin yar�y�l/y�l sonu ve b�t�nleme s�nav�na girebilmek i�in; zaman�nda ders kayd�n�n yap�lm�� ve devam zorunlulu�unun yerine getirilmi� olmas� �artlar� aran�r.
(2) B�t�nleme s�nav�na; yar�y�l/y�l sonu s�nav�na girme hakk�n� kazan�p da bu s�navlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen ��rencilerle, girip de ba�ar�s�z duruma d��en ��renciler girerler.
(3) Ders ge�me sisteminin uyguland��� birimlerde b�t�nleme s�nav� her yar�y�l sonu s�navlar� arkas�ndan yap�l�r. B�t�nleme s�nav�na girmeyen ��rencilerin ba�ar� puan� hesaplamas�nda yar�y�l sonu s�navlar�nda al�nan puanlar dikkate al�n�r.
(4) S�navlar, akademik takvimde belirlenen s�relere d�zenli bir bi�imde da��t�larak programlan�r. S�navlar en az bir hafta �nce ��rencilere duyurulur.
(5) Gerekli hallerde, ilgili birimin y�netim kurulu karar� ile Cumartesi ve Pazar g�nlerinde de s�nav yap�labilir. ��rencinin girmeye hakk� olmad��� halde girdi�i dersin s�nav puan� ge�ersiz say�l�r.
Snavlarn yapl�� ekli
MADDE 18 (1) S�navlar, yaz�l� olarak yap�l�r. Ancak, dersin �zelli�i nedeniyle s�nav�n s�zl�, hem yaz�l� hem s�zl� ya da uygulamal� yap�lmas�na ��retim eleman�n�n �nerisi ile b�l�m ve/veya anabilim dal� akademik kurulu karar verir. S�zl� s�navlar, ders vermeye yetkili en az iki ��retim eleman� g�zetiminde yap�l�r. ��renci, bir g�nde o yar�y�la/y�la ait en fazla iki dersin s�nav�na al�nabilir; mazeret s�navlar� i�in bu �art aranmaz.
(2) S�n�f ge�me sistemi uygulanan fak�ltelerde yap�lacak s�navlar�n say�s�, ilan�, uygulama ve de�erlendirme usulleri Senato taraf�ndan ayr�ca belirlenir.
(3) ��renciler; s�nava ilan edilen g�n, saat ve yerde girmek ve ��renci kimlik belgeleri ile istenen di�er belgeleri yanlar�nda bulundurmak zorundad�r. S�nav ka��tlar� ilgili ��retim eleman� taraf�ndan en az iki y�l s�re ile saklan�r. T�p Fak�ltesinin s�nav ka��tlar� ise fak�lte ��renci i�leri b�rosu taraf�ndan en az be� y�l s�re ile saklan�r.
(4) Uzaktan e�itim �nlisans ve lisans ��rencilerinin d�nem i�i s�navlar� internet �zerinden yap�l�r.
Mazeret snav
MADDE 19 (1) �zinli say�ld��� i�in veya ilgili y�netim kurulu taraf�ndan kabul edilen hakl� ve ge�erli bir mazereti nedeniyle, d�nem i�i s�navlara kat�lamayan ��rencilere, s�resi i�inde ba�vurmalar� halinde, mazeret s�nav� a��l�r. Hakl� ve ge�erli bir mazereti olmadan d�nem i�i s�nav�na kat�lmam�� olan ��renci, bu s�navdan s�f�r (0) alm�� say�l�r.
(2) Hakl� ve ge�erli mazeretleri y�netim kurullar�nca kabul edilen ��renciler, giremedikleri yar�y�l s�nav hakk�n� o dersin a��ld��� s�nav d�neminde kullan�rlar. Bu derslerin ba�ar� puan�n�n hesaplanmas�nda mazeretli oldu�u d�nemin d�nem i�i de�erlendirme puanlar� esas al�n�r. Mazeret s�nav�na giremeyen ��renciye yeni bir mazeret s�nav hakk� verilmez.
(3) S�n�f ge�me sistemi uygulayan fak�ltelerde hakl� ve ge�erli mazeretlerini belgelendiren ��rencilere giremedikleri y�lsonu s�navlar� i�in de, ayn� ��retim y�l� i�inde kulland�r�lmak �zere mazeret s�nav� hakk� verilir.
(4) Di� Hekimli�i Fak�ltesinde hakl� ve ge�erli mazeretlerini belgelendiren ��rencilere, sadece y�l sonu de�il d�nemlik dersler i�in yar�y�l sonunda da mazeret s�nav� a��labilir.

Snav sonular
MADDE 20 (1) S�nav sonu�lar�, akademik takvimde belirtilen tarihler i�erisinde ilgili ��retim eleman� taraf�ndan ilan edilir ve �� g�n i�erisinde b�l�m ya da program ba�kanl��� arac�l��� ile ilgili birime teslim edilir. T�p ve Di� Hekimli�i Fak�ltelerinde ise s�nav sonu�lar�, ilgili b�l�m, program ya da koordinat�rl�k taraf�ndan ilan edilir. Sonu�lar, ilgili birimlerce ar�ivlenir.
(2) S�nav d��� �l�me y�ntemlerinin de birlikte kullan�ld��� durumlarda d�nem i�i de�erlendirme sonu�lar� derslerin bitiminden en ge� bir hafta �nce ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.
Snav sonularna itiraz
MADDE 21 (1) ��renci, s�nav sonu�lar�n�n ilan�ndan itibaren bir hafta i�inde maddi hata ya da hatal� soru y�n�nden incelenmek �zere, yaz�l� olarak ilgili birim veya b�l�m ba�kanl���na itirazda bulunabilir.
(2) �tiraz; ilgili b�l�m/ana bilim/ana sanat dal� ba�kan� kanal�yla ilgili dersin ��retim eleman�na iletilir ve g�r��� al�narak, s�nav ka��tlar�nda ve s�nav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata ilgili birim y�netim kurulunca, T�p Fak�ltesinde ise itiraz ilgili koordinat�rl�k kanal�yla dersin ��retim elemanlar�n�n ve varsa uzman kurulunun g�r��� al�narak dekanl�k�a karara ba�lan�r ve sonu� ��renciye en ge� onbe� g�n i�erisinde bildirilir.
(3) Bunun d���nda her t�rl� s�nav sonu� de�i�ikli�i ancak ilgili birim y�netim kurulu karar� ile yap�l�r.
Baar puan
MADDE 22 (1) �niversitede ders ge�me sisteminin uyguland��� birimlerde, bir dersin ba�ar� puan� d�nem i�i de�erlendirme puan�n�n % 40�� ile yar�y�l sonu veya b�t�nleme s�nav�ndan al�nan puan�n % 60��n�n, Di� Hekimli�i Fak�ltesinde d�nem i�i de�erlendirme puan�n�n % 50�si ile y�l sonu veya b�t�nleme s�nav puan�n�n % 50�sinin toplam�d�r. Hesaplama sonucu ��kan bu�uklu say�, tam say�ya y�kseltilir. Bir dersten ba�ar�l� say�labilmek i�in; yar�y�l/y�l sonu veya b�t�nleme s�nav puan�n�n en az 50, ba�ar� puan�n�n en az 60 olmas� zorunludur. Uzaktan e�itim ��rencilerinin ba�ar� puan� d�nem i�i s�nav�n�n % 20�si ile y�lsonu s�nav� puan�n�n veya b�t�nleme s�nav�n�n %80�inin toplam�d�r.
(2) T�p Fak�ltesinde ba�ar� puan�n�n en az 70 olmas� gerekir. Bu puan�n hesaplanmas�nda temel al�nacak kriterler Senato taraf�ndan belirlenir. Ancak Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile T�p Fak�ltesinde �n ko�ulsuz ders ge�me uygulanan derslerde ba�ar� puan� 60�t�r. Mezun olan ��rencilerin mezuniyet ba�ar� derecelerinin tespitini b�t�n s�n�flar�n puan ortalamas� belirler. Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler ile T�p Fak�ltesinde ders ge�me uygulanan dersler ortalamaya yans�t�lmaz.
(3) T�p Fak�ltesi VI nc� s�n�ftaki ba�ar� puan�, ��rencinin staj s�n�f�nda yapm�� oldu�u klinik, poliklinik, laboratuvar, saha �al��malar� ve genel durumu g�z �n�ne al�narak verilir. VI nc� s�n�fta ba�ar� puan�n�n hesaplanma �ekli Senato taraf�ndan belirlenir ve sonu�lar bu Y�netmeli�in 24 �nc� maddesindeki esaslara g�re de�erlendirilir.
Ders tekrar
MADDE 23 (1) Azami ��renim s�resi i�erisinde mezun olamayan ��renciler bak�m�ndan, m�fredat de�i�ikli�i veya isimleri de�i�memekle birlikte ders i�eri�inin de�i�mesi ya da ders i�eri�i de�i�memekle birlikte aradan uzun bir s�renin ge�mesi nedeniyle, gerekli g�r�lmesi halinde, daha �nce ba�ar�l� olunan derslerden hangilerinin yeniden al�naca��; ilgili birim/b�l�m kurulu �nerisi �zerine Senato taraf�ndan belirlenir.
(2) T�p Fak�ltesinde, I, II ve III �nc� s�n�f ��rencileri Kanuni s�reler i�inde kalmak �art�yla ba�ar�s�z olduklar� y�l� tekrar eder. IV ve V inci s�n�flardaki bloklarda gerekli ba�ar�y� sa�layamayan ��renci, bu bloklar�n b�t�nleme s�navlar�na, o s�n�f�n son blo�unun bitiminden itibaren en erken yedi, en ge� yirmibir g�n sonra al�n�r. Ancak blok tekrar� yaparak b�t�nlemeye kalan; IV �nc� s�n�f ��rencileri i�in devam ettikleri son bloktan onbe� g�n sonra a��lacak olan s�nava, V inci s�n�f ��rencileri ise devam eden ilk blok s�nav�na b�t�nleme s�nav� hakk�n� kullanmak �zere kat�l�r. B�t�nleme s�navlar�nda ba�ar�l� olamayanlar, ba�ar�s�z oldu�u blok e�itimini tekrar eder. Ders tekrarlar�yla ilgili ��renci katk� pay�-��renim �cretleri i�in, bu Y�netmeli�in 12 nci maddesi h�k�mleri uygulan�r.

(3) VI nc� s�n�ftaki stajlarda gerekli ba�ar�y� sa�layamayan ��rencilere b�t�nleme s�nav� a��lmaz. Ba�ar�s�z olunan staj tekrarlan�r.
(4) T�p Fak�ltesi, Veteriner Fak�ltesi ve Di� Hekimli�i Fak�ltesi ��retiminde klinik �ncesi ve klinik staj ve di�er e�itim m�fredat�n�n uygulamalar� ve s�navlar� Senato taraf�ndan d�zenlenir.
ALTINCI BLM
Baar ve Deerlendirme
Deerlendirme
MADDE 24 � (1) �niversitede ba�ar� de�erlendirilmesinde 100�l�k sistem kullan�l�r. Puanlar�n 4�l�k sistemdeki kar��l�klar� hesaplan�rken a�a��da belirtilen Y�ksek��retim Kurulunun �ng�rd��� not d�n���m tablosu esas al�n�r:
Not������������������ Derece
M�������������������� Muaf
G��������������������� Ge�er
FC������������������� Ba�ar�s�z-Telafiye Kald� (Di� Hekimli�i)
F1�������������������� Ba�ar�s�z-Devams�z
F2�������������������� Ba�ar�s�z-S�nava Girmedi
F3�������������������� Ba�ar�s�z-B�t�nleme
F4�������������������� Ba�ar�s�z-Tekrar
(2) Yukar�daki harf notlar�ndan;
a) G notu, kredisiz dersleri,
b) M notu, dikey ge�i�le gelen ��rencilerin �nlisans e�itiminde ve yatay ge�i�le gelen ��rencilerin geldikleri ��retim kurumunda ald��� dersleri
ifade eder.
(3) Ge�mez notlar �unlard�r:
a) E: Mazeretli, ge�mez.
b) FC: Pratik, klinik ve staj uygulamadan devam ko�ulunu yerine getirdi, ancak belirlenen uygulama baraj�n� ge�emedi, ba�ar�s�z. �lgili dersin yar�y�l/y�lsonu/staj sonu s�nav�na girme hakk� yok.
c) F1: Mazeretsiz, devams�z; yar�y�l/y�l sonu ve b�t�nleme s�navlar�na girme hakk� yok.
�) F2: Devam etti, yar�y�l/y�l sonu veya b�t�nleme s�nav�na girmedi; ancak, ders ge�me sistemi uygulanan y�ksek��retim kurumlar�nda b�t�nleme s�nav�na girmeyen ��rencinin yar�y�l sonu s�nav puan� dikkate al�n�r.
d) F3: Devam etti, yar�y�l/y�l sonu s�nav�na girdi, ancak s�nav puan� veya ders ba�ar� puan� �ng�r�len d�zeyin alt�nda oldu�u i�in ba�ar�s�z.

e) F4: B�t�nleme s�nav�na girdi, ancak s�nav puan� veya ders ba�ar� puan� �ng�r�len d�zeyin alt�nda oldu�u i�in ba�ar�s�z.
Derslerin kredi deeri
MADDE 25 (1) Bir dersin kredi de�eri, o dersin haftal�k teorik ders saatlerinin tamam� ile uygulama, laboratuvar, at�lye, klinik �al��mas� ve di�er etkinliklerin haftal�k saatlerinin yar�s�ndan olu�ur. Bu �ekilde hesaplanan kredi de�eri bu�uklu ise tamsay�ya tamamlan�r. Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat at�lye, iki saat klinik �al��mas� ve iki saatlik inceleme, gezi, �dev, s�nava haz�rlanma, bireysel �al��ma, k�t�phane ve alan �al��mas�, mezuniyet tezi, proje �al��malar� ve benzeri di�er etkinlikler bir kredidir. Ancak T�p Fak�ltesinde kredi sistemi olarak sadece Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullan�l�r.
(2) Birinci f�krada belirtilen derslerin AKTS�ye kar��l�k gelen kredi de�erleri, Senato taraf�ndan d�zenlenir. Lisans programlar� ikiy�zk�rkbe� y�ll�k programlar i�in ��y�z, alt� y�ll�k programlarda ��y�zaltm�� AKTS kredisi, �nlisans programlar� y�zyirmi AKTS kredisidir. Bir AKTS kredisi yirmibe� saatlik i� y�k�ne kar��l�k gelir.
A��rlkl baar ortalamas
MADDE 26 (1) A��rl�kl� ba�ar� ortalamas�, ��rencinin ilgili birime kayd�ndan itibaren alm�� oldu�u her bir dersin kredisi ile o dersten al�nan puan�n �arp�m� sonucu bulunan say�lar�n toplam�n�n ayn� derslerin kredilerinin toplam�na b�l�nmesiyle elde edilir. A��rl�kl� ba�ar� ortalamas�n�n hesaplanmas�nda, b�lme i�lemi virg�lden sonra iki basamak y�r�t�l�r.
(2) Ba�ar� ortalamas� hesab�nda ��rencinin G, E ve M notu ald��� dersler dikkate al�nmaz.
Diploma
MADDE 27 (1) ��retim programlar�ndaki ��renimini tamamlayanlara, birim ve b�l�m ad� a��klanmak suretiyle �nlisans, lisans diplomas� verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen s�nav d�neminin biti� tarihidir. Diplomalar, Rekt�r ile ilgili birim dekan�/m�d�r� taraf�ndan imzalan�r.
(2) A��rl�kl� ba�ar� ortalamas�, 80-89 olan ��renciler onur, 90 ve daha yukar� olan ��renciler y�ksek onur listesine ge�erek mezun olurlar. Onur ve y�ksek onur listesine ge�en ��rencilere, bu durumunu g�steren ve Rekt�r taraf�ndan imzalanan bir belge verilir.
(3) Diplomalar haz�rlan�ncaya kadar, ��rencilere mezuniyete hak kazand�klar� s�nav sonu�lar�n�n internetten girilmesi i�in verilen son g�nden itibaren mezuniyet i�lemlerini tamamlayan ��rencilere mezuniyet belgesi verilir.
Muafiyet snav
MADDE 28 (1) Y�ksek��retim program�na yeni kay�t olan ��rencilerden isteyenler, yabanc� dil ve bilgisayara giri�/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yap�lan seviye tespit s�nav�na tabi tutulur. S�navlar�n de�erlendirilmesi bu Y�netmeli�in 24 �nc� maddesine g�re yap�l�r. Yabanc� dil ve bilgisayara giri�/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan seviye tespit s�nav�ndan gerekli ba�ar�y� sa�lam�� olan ��renciler, ba�vurmalar� halinde dersler i�in ��retim plan�nda �ng�r�len krediyi kazanm�� say�larak bu derslerden muaf tutulur ve puanlar� ba�ar� puan� olarak kaydedilir.
Yabanc dil hazrlk snf
MADDE 29 (1) Yabanc� dille ��retim yapan veya yabanc� dil ��retimi yapan y�ksek��retim programlar�na kay�tl� ��renciler, Senato taraf�ndan belirlenen esaslara g�re Rekt�rl�k�e d�zenlenen ve tarihi ilan edilen yabanc� dil yeterlik s�nav�na al�n�r. Yabanc� dille okutulan derse yer verilmeyen programlara kay�tl� ��renciler istekleri halinde bir y�l yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na kaydedilir. Sadece belirli bir yabanc� dille veya T�rk�e ve belirli bir yabanc� dille karma olarak e�itim veren programlara kay�tl� olup da yabanc� dil yeterlik s�nav�na kat�lmayan veya bu s�navda ba�ar�l� olamayan ��renciler, bir y�l/iki yar�y�l s�reli yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na kaydedilir. Yar�y�l sonu ve y�l sonu s�navlar�nda ba�ar�s�z olan veya bu s�navlara kat�lmayan ��renciler bir kez daha ders y�l� ba��nda a��lan yabanc� dil yeterlik s�nav�na girerler.

(2) T�rk�e ve belirli bir yabanc� dille karma e�itim veren y�ksek��retim program�na kay�tl� ��rencilerden, ikinci yar�y�l sonunda ba�ar�s�z olanlar iste�e ba�l� olarak haz�rl�k s�n�f�na veya kay�tl� olduklar� programa devam ederler. Yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�na ikinci kez devam eden ��renciler d�rd�nc� yar�y�l sonunda yap�lan yabanc� dil s�nav�nda ba�ar�l� olmasalar bile kay�tl� olduklar� y�ksek��retim program�na devam edebilir. Sadece belirli bir yabanc� dille e�itim veren y�ksek��retim program�na kay�tl� ��rencilerden ba�ar�s�z olanlar ise ikinci y�l haz�rl�k s�n�f�na devam ederek ya da yabanc� dil bilgisini kendi imkanlar�yla geli�tirerek yar�y�l/y�l sonunda yap�lan yabanc� dil yeterlik s�nav�na girerler. Ba�ar�l� olduklar� takdirde ��retim y�l� ba��nda kay�tl� olduklar� y�ksek��retim program�na devam edebilirler.
(3) Yabanc� dil yeterlik s�nav�ndan al�nan puana g�re ��rencilerin Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendine g�re verilmesi zorunlu yabanc� dil derslerinden ve yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�ndan muaf olup olmayacaklar�, yabanc� dil haz�rl�k s�n�f�nda hangi seviyeden ��renim g�recekleri Senato taraf�ndan belirlenir.
YEDNC BLM
Kayt Dondurma ve Mazeret, Kayt Silme
Kayt dondurma ve mazeret
MADDE 30 (1) ��rencilerin; belgelendirecekleri �nemli nedenlerin veya e�itim-��retimlerine katk�da bulunacak �niversite d��� burs, staj, ara�t�rma ve benzeri imkanlar�n ortaya ��kmas� halinde, ilgili birimin y�netim kurulu karar� ile bir defada iki yar�y�la kadar olmak �zere, ��renim s�resi boyunca en fazla d�rt yar�y�l/iki y�l kayd� dondurulabilir. Bu �ekilde kay�t donduran ��renci, ��renimine devam edemez ve kay�t dondurdu�u yar�y�l� izleyen s�nav d�nemindeki s�navlara ve b�t�nleme s�navlar�na giremez.
(2) ��renimini uzun s�re engelleyecek �nemli bir hastal�k veya ilgili y�netim kurulunca kabul edilen hakl� ve ge�erli bir nedenle ve belgelendirilmek kayd�yla verilen izin, bu Y�netmeli�in 7 nci maddesindeki s�reye eklenir. Kay�t dondurma s�resinin bitiminde ��renci ayr�ld��� yar�y�l/y�l�n ba��ndan ba�lamak ko�uluyla ��renimine kald��� yerden devam eder.
(3) Hakl� ve ge�erli mazeretler �unlard�r:
a) ��rencilerin, sa�l�k kurulu�lar�ndan alacaklar� sa�l�k raporu ile belgelendirilmi� bulunan sa�l�kla ilgili mazeretlerinin olmas�,
b) Mahallin en b�y�k m�lki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi� olmas� ko�uluyla, tabii afetler nedeniyle ��rencinin ��renimine ara vermek zorunda kalm�� olmas�,
c) Birinci derecede akrabalar�n�n �l�m� veya a��r hastal��� halinde bakacak ba�ka bir kimsenin bulunmamas� nedeniyle, ��rencinin ��renimine ara vermek zorunda kalmas� ve bu durumu belgelemesi,
�) ��rencinin ekonomik nedenlerle ��renimine devam edemeyece�ini mahallin en b�y�k m�lki amirince verilecek bir belgeyle belgelendirmesi,
d) 13/1/1985 tarihli ve 18634 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Y�ksek��retim Kurumlar� ��renci Disiplin Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re, ��rencinin ��rencilik s�fat�n� kald�rmayan veya ihrac�n� gerektirmeyen mahkumiyet hali,
e) ��rencinin, tecil hakk�n� kaybetmesi veya tecilin kald�r�lmas� suretiyle askere al�nmas�,
f) ��rencinin tutukluluk hali.
(4) Yukar�da say�lan ge�erli mazeretler d���nda da, bu Y�netmeli�in 7 nci maddesindeki azami e�itim-��retim s�releri i�inde say�lmak kayd�yla ��rencinin iste�i ile ilgili birim y�netim kurulu kay�t dondurma karar� verebilir.

(5) Mazeretle ilgili her t�rl� m�racaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en ge� bir hafta i�inde, ilgili birime yap�l�r. S�resi i�inde yap�lmayan m�racaatlar ve s�nav tarihlerine isabet eden bir g�nl�k tedavi ama�l� sevkler, i�leme

konulmaz. Sa�l�k raporu ilgili birim y�netim kurulunca kabul edilen ��renci, rapor s�resince derslere devam edemez ve s�navlara giremez.
(6) �lgili birim y�netim kurulunca kabul edilen hakl� ve ge�erli bir mazereti olmadan derslere kay�t yapt�rmayan ��rencilerin yeniden ders kayd� yapt�rmalar� halinde, ge�en s�reler dikkate al�narak Kanunda belirtilen h�k�mler uygulan�r.
Kayt silme
MADDE 31 (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Y�ksek��retim Kurumlar� ��renci Disiplin Y�netmeli�i ve di�er ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re y�ksek��retim kurumlar�ndan ��karma cezas� alm�� olanlar ile kendi istekleri ile kayd�n� sildiren ��rencilerin �niversite ile ili�ikleri kesilir.
SEKZNC BLM
eitli ve Son Hkmler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 (1) Her t�rl� tebligat, ��rencinin y�ksek��retim kurumuna kesin kay�t s�ras�nda bildirdi�i adrese taahh�tl� olarak yap�lmak suretiyle tamamlanm�� say�l�r.
(2) ��rencilerin y�ksek��retim kurumuna kesin kay�t olurken bildirdikleri adresi de�i�tirdikleri halde, bunu ba�l� olduklar� birimlere bildirmeyen veya yanl�� ve eksik adres vermi� olan ��rencilerin, y�ksek��retim kurumundaki mevcut adreslerine tebligat�n g�nderilmesi halinde kendilerine tebligat yap�lm�� say�l�r.
Disiplin ileri
MADDE 33 (1) ��renim ve staj s�resince ��rencilerin disiplinle ilgili i� ve i�lemleri, Y�ksek��retim Kurumlar� ��renci Disiplin Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re y�r�t�l�r. �niversiteden uzakla�t�rma cezas� alan ��renciler ceza s�resi i�inde hi�bir e�itim-��retim ve sosyal faaliyetlere kat�lamazlar ve �niversitenin tesislerine giremezler.
Ynetmelikte hkm bulunmayan haller
MADDE 34 (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde; ilgili di�er mevzuat h�k�mleri ile Senato ve birimlerin y�netim kurullar� kararlar� uygulan�r.
Yrrlkten kaldrma
MADDE 35 (1) 23/8/2005 tarihli ve 25915 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Ondokuz May�s �niversitesi E�itim-��retim ve S�nav Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.
ntibak
GE��C MADDE 1 (1) Bu Y�netmeli�in yay�mlanmas�ndan �nce �niversitede kay�tl� ��renciler ile Kanunun 44 �nc� ve 46 nc� maddelerinden yararlanarak kay�t yapt�racak ��renciler, 2011-2012 e�itim-��retim y�l�na ili�kin katk� pay� ve ��renim �creti �demelerinde ilk kez kay�t yapt�ran ��rencilerin tabi oldu�u esaslara tabidirler.
Yrrlk
MADDE 36 (1) Bu Y�netmelik 2011-2012 e�itim-��retim y�l� ba��nda y�r�rl��e girer.
Yrtme
��������������� MADDE 37 (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Ondokuz May�s �niversitesi Rekt�r� y�r�t�r.

 

R.G. : 05 A�ustos 2011 - 28016

 

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin