T.C.
ONDOKUZ MAYIS �N�VERS�TES�

BA�VURU �LE �LG�L� BELGELER:

1- Adaylar�n, http://ens.omu.edu.tr adresinden ula�acaklar� ba�vuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacaklar� ��kt� ve di�er belgelerle birlikte tamamlanm�� olarak ilgili Enstit� M�d�rl�klerine ahsen yada posta ile ba�vurmalar� gerekmektedir. Ba�vurularda istenen belgelerin asl� veya ilgili Enstit� taraf�ndan onayl� �rne�i kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolay� ba�vuru tarihleri i�erisinde Enstit�lere ula�mayan ba�vurular dikkate al�nmayacakt�r).

2- Y�ksek Lisans ve doktora program�na ba�vuru yapacaklar i�in genel a��rl�kl� akademik ortalamas�n�n belirtildi�i onayl� lisans transkripti.

3- Lisans/y�ksek lisans diplomas�n�n* veya mezuniyet belgesinin onayl� �rne�i.

*Y�ksek lisans diplomas�; Bir Enstit�de tamamlanm�� olan y�ksek lisans e�itimi sonras�nda elde edilmi� diplomay� tan�mlamaktad�r.

4- Son alt� ay i�inde �ekilmi� 4,5x6 ebad�nda (6 adet) vesikal�k foto�raf.
5- Akademik Personel ve Lisans�st� E�itimi Giri� S�nav� (ALES) sonu� belgesi (ALES belgesi 3 y�l ge�erlidir).

ALES Puan�: Fen Bilimleri Enstit�s� i�in �Say�sal�; Sa�l�k Bilimleri Enstit�s� Beden E�itimi ve Spor Anabilim Dal� i�in �S�zel� ve �Say�sal� di�er anabilim dallar� i�in �Say�sal�; E�itim Bilimleri Enstit�s� E�itim Bilimleri Anabilim Dal� ile �lk��retim Anabilim Dal� (S�n�f ��retmenli�i) i�in �E�it A��rl�k�; �lk��retim Anabilim Dal� (Fen Bilgisi ��retmenli�i, Matematik ��retmenli�i) i�in �Say�sal�; �lk��retim Anabilim Dal� (Sosyal Bilgiler ��retmenli�i), Yabanc� Diller E�itimi Anabilim Dal�, Orta��retim Sosyal Alanlar E�itimi Anabilim Dal� (Tarih ��retmenli�i), G�zel Sanatlar E�itimi Anabilim Dal� i�in �S�zel�; Sosyal Bilimler Enstit�s� Kamu Hukuku ve Kamu Y�netimi Anabilim Dallar� i�in �E�it A��rl�k� di�er Anabilim Dallar� i�in �S�zel� t�rde y�ksek lisansa ba�vuranlar�n en az 55; y�ksek lisans diplomas�yla doktoraya ba�vuranlar�n en az 55; lisans diplomas�yla doktoraya ba�vuranlar�n en az 90 puana sahip olmalar� gerekmektedir.

T�p bilimlerinde doktora programlar�na ba�vurabilmek i�in T�p Fak�ltesi mezunlar�n�n en az 55 Temel T�p puan� veya en az 55 say�sal ALES puan�, T�p, Di� Hekimli�i ve Veteriner Fak�lteleri mezunu olmayanlar�n ise, y�ksek lisans diplomas�na ve ALES�in say�sal k�sm�ndan en az 55 puan alm�� olmalar� gerekir.

6- Yabanc� Dil Sonu� Belgesi.

a)Y�ksek Lisans programlar�na ba�vuran aday�n varsa �DS belgesi veya �niversiteleraras� Kurulca e�de�erli�i kabul edilen bir yabanc� dil s�nav�n�n sonu� belgesi.
b) Doktora program�na lisans ya da y�ksek lisans diplomas� ile ba�vuru yapacak adaylar�n �DS�den en az 55 puan veya �niversiteleraras� Kurulca e�de�erli�i kabul edilen bir yabanc� dil s�nav�ndan bu puana e�de�er bir puan almalar� gerekmektedir. Bilim alan� yabanc� dille ilgili olan adaylar�n ��renim g�recekleri yabanc� dil d���nda ba�ka bir yabanc� dilden gerekli dil puan� almas� gerekir.
c) Lisans�st� e�itimi i�in bilim alan� yabanc� dille ilgili olan adaylar�n ��renim g�recekleri yabanc� dilde y�ksek lisans i�in �DS�den en az 75,doktora i�in ise en az 80 ya da �niversiteleraras� Kurulca kabul edilen bir s�navdan bu puan e�de�eri bir puan almas� gerekmektedir.
d) Yabanc� uyruklu adaylar, T�rk�e ��retim Merkezi (T�MER)�nin a�aca�� T�rk�e ve yabanc� dil bilgisi seviye tespit s�nav�ndan 100 puan �zerinden en az 70 puan almak zorundad�r. Bu puan� alamayan adaylar T�rk�e ��renmek i�in bir y�l izinli say�l�r. Bu s�re i�inde belirtilen s�navlardan ba�ar�l� olamayan adaylar y�ksek lisans ve doktora ��renimine kay�t haklar�n� kaybeder. Y�ksek lisans programlar�na ba�vuranlardan lisans ��renimlerini, doktora programlar�na ba�vuranlardan lisans ve y�ksek lisans ��renimlerinden birini T�rk�e ��retim yapan bir �niversitede tamamlad���n� belgeleyen yabanc� uyruklu adaylar; s�z konusu T�rk�e s�nav�ndan muaf tutulur.
7- Denklik Belgesi: ��renimlerini T�rkiye d���nda tamamlam�� olan T�rk ve yabanc� uyruklu adaylar�n T�rk �niversitelerindeki Y�ksek��retim programlar�na denk olan bir programdan mezun olduklar�na dair Y�ksek��retim Kurulundan Denklik Belgesi almalar� gerekmektedir.

8-50 TL ba�vuru �cretinin T.Garanti Bankas� �niversite �ubesi 1305 629 66 58 (IBAN TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankas� �niversite �ubesi 1479 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesab�na yat�r�ld���na dair banka dekontu. Ba�vurunun geri �ekilmesi ya da aday�n kesin kay�t hakk� kazanamamas� durumunda ba�vuru �cretinin iadesi yap�lmayacakt�r.

9- Kontenjan s�ralamas�na giremeyen adaylar�n ba�vuru i�in al�nan belgeleri �ubat 2012 ay� sonuna kadar iade edilecek olup, geri al�nmayan belgeler imha edilecektir.

�ZEL �ARTLAR

  1. Fen Bilimleri Enstit�s�ne ba�l� anabilim dallar�na ba�vuru yap�labilecek Fak�lte ve B�l�mler �Lisans�st� ��renci Kontenjanlar�� tablosunda �A��klamalar� b�l�m�nde yer almaktad�r.
  2. Sa�l�k Bilimleri Enstit�s�ne ba�l� anabilim dallar�na ba�vuru ve �al��ma ko�ullar� �Sa�l�k Bilimleri Enstit�s� Lisans�st� ��renci Kontenjanlar�� tablosu alt�nda �A��klamalar� b�l�m�nde yer almaktad�r.
  3. Sosyal Bilimler Enstit�s�ne ba�l� anabilim dallar�na ba�vuru yap�labilecek Fak�lte ve B�l�mler �Lisans�st� ��renci Kontenjanlar�� tablosunda �A��klamalar� b�l�m�nde yer almaktad�r.
  4. E�itim Bilimleri Enstit�s�ne ba�l� anabilim dallar�na ba�vuru ko�ullar� �Lisans�st� ��renci Kontenjanlar�� tablosu alt�nda �A��klamalar� b�l�m�nde yer almaktad�r.

DE�ERLEND�RME

Ondokuz May�s �niversitesi Lisans�st� E�itim-��retim Y�netmeli�inin 12.Maddesine g�re;

1- Lisans�st� programlara ��renci kabul�nde yap�lacak de�erlendirmede aday�n not ortalamalar� 100�l�k sisteme g�re de�erlendirilir. Mezuniyet not ortalamalar�n�n d�n���m hesab�nda aday�n mezun oldu�u y�ksek��retim kurumundan alaca�� onayl� transkript ya da d�n���m puan�n� g�sterir belge esas al�n�r. Bu belgeye sahip olmayan adaylar i�in Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���n�n d�n���m tablosu kullan�l�r.

2- Tezli y�ksek lisans programlar�na ��renci kabul�ndeki de�erlendirmede, ALES puan�n�n % 65�i, lisans not ortalamas�n�n % 25�i ve yabanc� dil puan�n�n % 10�u al�narak toplan�r. Bu toplam�n en az 60 puan olmas� gerekir. �DS ya da �niversiteleraras� Kurulca kabul edilen bir s�navdan yabanc� dil belgesi bulunmayan adaylar�n, yabanc� dil puan� s�f�r (0) kabul edilerek hesaplama yap�l�r. Bu taban puan�n �st�ndeki adaylar, en y�ksek puandan itibaren s�ralanarak ilan edilen kontenjanlara g�re ilgili programlara yerle�tirilir. Toplam puan e�itli�i durumunda ALES puan� y�ksek olan aday tercih edilir.

3- Doktora programlar�na ��renci kabul�ndeki de�erlendirmede; ALES puan�n�n %60��, lisans not ortalamas�n�n %25�i ve s�zl� s�nav�n %15�i al�narak toplan�r. Bu toplam�n en az 60 puan olmas� gerekir. Bu taban puan�n �st�ndeki adaylar, en y�ksek puandan itibaren s�ralanarak ilan edilen kontenjanlara g�re ilgili programlara yerle�tirilir. Toplam puan e�itli�i durumunda ALES puan� y�ksek olan aday tercih edilir. Doktora program�na ��renci kabul�nde s�zl� s�nav�na giri� mecburi olup bu s�nava girmeyen aday�n durumu ba�ar�s�z olarak de�erlendirilecektir.

4-YABANCI UYRUKLU ��RENC�LER ���N DE�ERLEND�RME Ondokuz May�s �niversitesi Lisans�st� E�itim-��retim Y�netmeli�inin 11/3 Maddesine g�re; Yabanc� uyruklu ��rencilerin ba�vurular�, ilgili anabilim dal� ba�kanl���n�n g�r��� al�narak Enstit� Y�netim Kurulu taraf�ndan de�erlendirilir.

BA�VURU YER� VE TAR�H�: Adaylar ba�vurular�n� 15-26 A�ustos 2011 tarihleri aras�nda ilgili Enstit� M�d�rl�klerine yapmak zorundad�rlar.

DOKTORA S�ZL� SINAV TAR�H� VE YER�: Doktora S�zl� S�nav� 06 Eyl�l 2011 Sal� g�n� saat 10:00�da Enstit� M�d�rl�klerinin ilgili anabilim dallar�nda yap�lacakt�r.

SONU�LARIN DUYURULMASI VE KES�N KAYIT:
Sonu�lar; Y�ksek Lisans ve Doktora programlar�na kay�t yapt�rmaya hak kazanan ��rencilerin listesi 08 Eyl�l 2011 Per�embe g�n� ilgili Enstit� M�d�rl�klerinde duyurulacakt�r.

�ASIL� olarak kay�t hakk� kazanan adaylar�n kesin kay�tlar� 12-16 Eyl�l 2011 tarihleri aras�nda,

�YEDEK� olarak kay�t hakk� kazanan adaylar�n kesin kay�tlar� 19-20 Eyl�l 2011 tarihleri aras�nda Enstit� M�d�rl�klerince yap�lacakt�r. Kesin kay�t i�in istenen belgeler Enstit� M�d�rl�klerinde duyurulacakt�r. Daha geni� bilgi i�in Fen Bilimleri; (0362) 4576092, Sa�l�k Bilimleri; 4576093, Sosyal Bilimler; 4576027, E�itim Bilimleri; 4575754 Enstit� M�d�rl�klerinin verilen telefon numaralar�ndan al�nabilir.

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin